BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VISA NHẬP CẢNH VIỆT NAM

CÔNG VĂN – THỊ THỰC NHẬP CẢNH VIỆT NAM
STT LOẠI CÔNG VĂN
QUỐC TỊCH THƯỜNG INDIA – CHINA – KOREA QUỐC TỊCH KHÓ
1 Du lịch 1 tháng/ lần 10 USD
 20 USD
Liên hệ trực tiếp
2 Du lịch 1 tháng/ nhiều lần
20 USD
30 USD Liên hệ trực tiếp 
3 Du lịch 3 tháng/ lần 30 USD
40 USD Liên hệ trực tiếp 
4 Du lịch 3 tháng/ nhiều lần 35 USD 50 USD Liên hệ trực tiếp 
5 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (Hà Nội)
55 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp  
6 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (Hà Nội)
60 USD Thêm 10 USD/ khách 210 USD
7 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (Hà Nội)
70 USD Thêm 10 USD/ khách 220 USD
8 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (Hà Nội) 75 USD Thêm 10 USD/ khách 300 USD
9 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (Hà Nội)  220 USD Thêm 10 USD/ khách 350 USD
10 Doanh nghiệp 1 năm/ nhiều lần (Hà Nội)  270 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp  
11 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (Đà Nẵng)
55 USD
Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
12 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (Đà Nẵng) 60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
13 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (Đà Nẵng)  70 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
14 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (TPHCM)  55 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
15 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
16 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (TPHCM)  70 USD Thêm 10 USD/ khách 210 USD
17 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  75 USD Thêm 10 USD/ khách 220 USD
18 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (TPHCM)  220 USD Thêm 10 USD/ khách
300 USD
19 Doanh nghiệp 1 năm/ nhiều lần (TPHCM)  270 USD Thêm 10 USD/ khách 350 USD
23 Doanh nghiệp 1 tháng/ lần (không bảo lãnh)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
25 Doanh nghiệp 1 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  60 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
26 Doanh nghiệp 3 tháng/ lần (không bảo lãnh)  70 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
27 Doanh nghiệp 3 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  75 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
26 Doanh nghiệp 6 tháng/ nhiều lần (không bảo lãnh)  190 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp   
27 Doanh nghiệp 1 năm / nhiều lần (không bảo lãnh)  250 USD Thêm 10 USD/ khách Liên hệ trực tiếp